Informácie o zázielkovom predaji
Važení zákazníci

Zásielky poštou už neposielame od roku 2020. Na týchto stránkach uvádzame tovar, ktorý si môžete zakúpiť osobne v našej predajni. Aj keď je nižšie v texte týchto podmienok ešte spomínané posielanie balíkov, túto činnosť už nerobíme. Záručné podmienky platia ešte 2 roky.

Záhradné centrum
Naša predajňa

Všeobecné:
Nie každý výrobok uvedený na stránke je možné poslať k zákazníkovi. Jedná sa najmä o ťažké napríklad betónové dekorácie. Prípadné nejasnosti upresníme telefonicky. Niektoré funkcie našej stránky vylepšujeme a pridávame nové položky. Košík je otestovaný pre IE-5, Firefox a Opera. Nie je ideálne vhodné pre mobilé telefóny a tablety. Ak sa Vám nedostal tovar do košíka, znamená to že nemáte povolené cookies. Vo Vašom prehliadači nájdite spôsob ako povoliť cookies. Cookies používame len na funkciu košíka, nie na reklamu. Po 3 hodinách, alebo po odoslaní objednávky sa Cookies samé odstránia. Ak budete nakupovať viac ako 3 hodiny, postupne Vám budú miznúť staré položky.

Dodacie podmienky a náklady:
V prípade že musí byť naša predajňa zatvorená z dôvodu pandémie, rozvážame tovar do nášho okolia Nitra - Topoľčany. Cena za dovoz je 1€ za každých 5km. V košíku je nastavená cena za dovoz 25km. Ak bývate bližšie cenu za dovoz tovaru budete mať náležite zníženú. Zásielky vybavujeme v takom poradí v akom prišli. Každá objednávka si vyžaduje svoj čas na spracovanie a prípravu. Ak objednávka na rastliny došla v nevhodnom čase na výsadbu, budeme Vás informovať kedy začína sezóna a najbližší vhodný termín.

Internetový predaj zásielky poštou už neposielame.
Dôvodom sú nové komplikované nariadenia EÚ o rastlinných pasoch. Tu je odkaz na zákony...
Ďalej nové maximálne rozmery balíkov DPD, Geis, SPS a pod.
Vysoké pokuty za prekročenie rozmerov balíka nad 150cm.
A tiež to že postupne každá prepravná spoločnosť zakazuje posielanie živých rastlín.

Minimálna hodnota objednávky:
Pre zaslanie minimálneho množstva tovaru nemáme žiadne obmedzenia. Nie je potrebná žiadna minimálna suma objednávky ani minimálny počet kusov tovaru.

Náhradné odrody:
Bez konzultácie so zákazníkom automaticky neposielame, ale v prípade záujmu Vám vieme doporučiť.

Poučenie a podmienky vrátenia tovaru:
Kupujúci má podľa zákona č.108/2000 o zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru (bez udania dôvodu). V tejto lehote je potrebné nám odstúpenie od zmluvy oznámiť e-mailom, poštou, alebo osobne v predajni. Tu je formulár na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy znáša len nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakty. Vrátený tovar by mal vyhovovať nasledovným podmienkam:
- tovar môže byť aj rozbalený a vyskúšaný, podľa pokynov výrobcu
- je potrebné vrátiť všetko príslušenstvo k tovaru, ktoré bolo predmetom dodávky
- záručný list, návod, výrobné balenie, krabička atď...
- tovar je potrebné vrátiť ako balík (odporúčame poistený)
- v prípade zaslania tovaru späť formou dobierky nepristúpime k jeho prevzatiu
V prípade osobného doručenia tovaru odporúčane vopred si dohodnúť termín. Pri splnení podmienok Vám peniaze za vrátený tovar zašleme v plnom rozsahu aj s účtovaným poštovným a balným prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade vrátenia len časti objednávky, budeme vracať len prepočítanú časť ceny poštovného a balného. Celkové kusy mínus vrátené kusy.

Záručné podmienky:
Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia veci kupujúcim.
- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
- Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
- Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
- Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
- V prípade zistenia nekompletnej objednávky či dodania neobjednaného alebo nesprávne dodaného tovaru nám obratom zatelefonujte.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, poveternostných podmienok, násilného poškodenia, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

Záručné podmienky pre živé rastliny:
Vzhľadom na charakter predávaných živých výrobkov sú záručné podmienky takto obmedzené. Záruka sa nevzťahuje na rastliny, ktoré:
- boli vystavené teplotným extrémom (horúčava, mráz, prudké ochladenie, prudké rozhorúčenie)
- boli vystavené vlhkostným extrémom (dlhodobé sucho - nepoliatie, premokrenie až utopenie vo vode)
- boli polievané nevhodnou, závadnou alebo kontaminovanou vodou
- boli vysadené do nevhodnej, závadnej alebo kontaminovanej zeme
- boli poškodené škodcami, pri stromkoch aj ohryzené (napr. zajace, hryzce, kozy a pod.)
- boli poškodené pliesňami (napr. botritýda, múčnatka, hrdza a pod.)
- boli infikované vírusmi a baktériami
- boli zlomené pod ťarchou vlastnej úrody (stromkové egreše,ríbezle a pod.), alebo veľkosti (muškáty a pod.)
- trpia podvýživou (zanedbané hnojenie), alebo prehnojením (spálenie, zasolenie)
- mali nesprávne urobený, alebo vôbec neurobený výsadbový rez koreňov aj konárov (voľnokorenné ovocné stromky)
- nemali odstránené nadmerné množstvo pučiacich očiek v prvú jar po výsadbe (stromky)
- neskoršie pučia, nakoľko novovysadené stromky prvý rok meškajú s pučením v porovnaní s inýmy
- neskoro boli vyzdvihnuté z pošty a vytiahnuté z balíka (v ktorom zožlkli) a následne na slnku zhoreli (jahody, kvety)
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

Reklamácia postup:
Pred zaslaním tovaru na reklamáciu Vám ešte odporúčame telefonicky, alebo e-mailom si s nami vykonzultovať niektoré príznaky. Napríklad oneskorené klíčenie novovysadených stromčekov v porovnaní s ostatnými je bežné a o rok už budú aj tieto klíčiť v riadnom termíne. Reklamovaný tovar bezpečne zabalte a pošlite nám na adresu uvedenú v sekcii kontakty, alebo prineste osobne. Ak predávajúci tovar reklamáciu akceptuje, je možné pristúpiť k oprave, výmene tovaru, alebo vráteniu peňazí. V sprievodnom liste nám uveďte na Vás kontakt, ktorú skutočnosť reklamujete a s ktorými spôsobmi vybavenia súhlasíte (oprava, výmena, vrátenie peňazí) Pri živých rastlinách (ovocných stromkoch) je možná výmena len na jar, alebo na jeseň. Ovocné stromky musia mať pri reklamácii pôvodný štítok UKSUP s ktorým sú predávané. Tu je formulár na uplatnenie reklamácie - elektronicky.

Telefón:
0904/594 544 - Renáta Stančeková
0902/896 882 - Miroslav Stanček

E-mail: zahradne@centrum.sk

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
Ako kupujúci (spotrebiteľ) máte právo podľa Zákona č.391/2015 obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme Vám ako predávajúci vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil Vaše práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Formou alternatívneho riešenia sporu môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva spotrebiteľ k subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem alternatívneho riešenia sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.
- Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na slovensku
- Platforma alternatívneho riešenia sporov online pre EU
- Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Ochrana osobných údajov:
Za správnosť Vami uvedených údajov neručíme. Ak to môže skomplikovať doručenie balíka odporúčame Vám uvádzať aj mäkčene - diakritiku. Odoslaním objednávky nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Vaše údaje nikdy neposkytneme iným nezainteresovaným osobám alebo firmám. Internetové objednávky prichádzajú na náš e-mail zahradne@centrum.sk po ich vybavení, (alebo zrušení objednávky) sú odstránené. V súvislosti s podajom balíkov sú k dispozícii Slovenskej pošte, alebo inému prepravcovi, ktorého si môžete vybrať v košíku. Z účtovných dôvodov sú údaje na papierových faktúrach založené v našom účtovníctve.
- Riadime sa zákonom č 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov.
Zodpovedná osoba za dohľad nad spracovaním osobných údajov je Renáta Stančeková. Úspešne som absolvovala skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby.
V súvislosti s novým európskym naradením o ochrane osobných údajov (GDPR), sme aktualizovali tieto pravidlá. Účelom nového európskeho nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov a Váš väčší prehľad o ich spracovávaní a Vašich právach. Vaše údaje spracovávame v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame zo súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas s nami navrhnutom rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a už poskytnutý súhlas sa dá odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Spracovateľ
Spracovateľom osobných údajov je:
Renáta Stančeková – záhradné centrum
956 12 Preseľany 266
IČO: 40797376

2. Účely spracovania
Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, pre účely fakturácie, vedenia účtovníctva a v prípade vybavovania reklamácie.

3. Rozsah spracovania
Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok: meno, priezvisko, titul, ulica, číslo domu, obec, PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ďalej len v prípade objednávok firemných zákazníkov: názov spoločnosti, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo.

4. Doba spracovania
Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromaždené, spracované a archivované z dôvodu nutnosti evidovania daňového účtovníctva. A prípadnej evidencie reklamácií. Doba archivácie sa riadi príslušnými nariadeniami.

5. Reklamné služby
Na tejto stránke nevyužívame Vaše kontakty k zasielaniu reklamných oznámení. Nepredávame Vaše kontaktné informácie tretím stranám.

6. Právo na prístup a prenositeľnosť údajov
Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov. Povinnosťou spracovateľa je poslať užívateľovi všetky o ňom spracovávané informácie v bežne používanom, čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má tiež možnosť ich v takto získanej podobe odovzdať inému spracovateľovi.

7. Právo byť zabudnutý
Užívateľ má právo na vymazanie všetkých osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené, alebo spracovávané a uplynul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

8. Zabezpečenie ochrany údajov
Využívame primerané kontrolné, technické a bezpečnostné mechanizmy, zabezpečujúce ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom nebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo pred iným možným zneužitím.

9. Spracovatelia a príjemcovia:
Prípady keď odovzdávame Vaše osobné údaje tretím subjektom:
- Doručenie tovaru: pri objednávke z internetu si užívateľ sám určuje spôsob vybavenia objednávky a dopravcu. Určenému dopravcovi odovzdávame adresu doručenia, tak ako bola vyplnená v objednávke, telefónne číslo a sumu dobierky.
- Doručenie alebo montáž skleníka: pri objednávke skleníka výrobcovi odovzdávame adresu doručenia, tak ako bola vyplnená v objednávke, telefónne číslo a komponenty objednanej konfigurácie skleníka.
- Kontrólne orgány: v zmysle platných predpisov majú právo oprávnené orgány vyžiadať si rôzne dokumenty, ktorých súčasťou môžu byť aj vaše osobné údaje.

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej ďalšej nezúčastnenej strane. V prípade neposkytnutia súhlasu na spracovanie osobných údajov vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby.

zahradne@centrum.sk